การใช้งานระบบ Zoom (video conference)

การใช้งานระบบ Zoom (video conference)

Zoom เป็นระบบ video conference ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หนึ่งที่ได้รับความนิยม นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี สามารถใช้งาน Zoom ได้ฟรี มี application ทั้ง Windows, OSx, Android และ iOS แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานสามารถจัดประชุมสูงสุดได้ 100 คน โดยแนะนำให้ใช้ควบคู่การจัดการเรียนการสอนร่วมกับระบบ D-Learn  https://dlearn.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของ ระบบ Zoom มีระยะเวลาในการประชุมต่อ 1 meeting ไม่เกิน 40 นาที สามารถแชร์ไฟล์และหน้าจอการนำเสนอได้ มีระบบบันทึก VDO การประชุมสำหรับ host ผู้ใช้งานสามารถสมัครบัญชีการใช้งานได้ที่ https://zoom.us/signup หรือสามารถผูกกับบัญชี Google/Facebook เพื่อใช้งานได้ทันที

  • ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://zoom.us/download โดยใช้บัญชี Google/Facebook เข้าสู่ระบบ
  • ติดต่อการใช้งานได้ที่ 025493074 mail: parichat@mail.rmutt.ac.th (คุณเอ้ – ปาริชาติ ศริยานนท์พินิจ)

    คู่มือการใช้งานระบบ Zoom (video conference)

คู่มือ Zoom - Copy (2.1 MiB, 3823 downloads)