การใช้งานระบบ e-office

การใช้งานระบบ e-office

 

ระบบ RMUTT E-office เป็นระบบการจัดการการรับส่งเอกสารทางราชการแบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบเพื่อดูบันทึกข้อความ รับ ส่ง แจ้งเวียนหนังสือ มอบหมายงาน หรือติดตามงานที่ได้รับมอบหมายได้
• เข้าสู่ระบบได้ที่ https://eoffice.rmutt.ac.th/ โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย
• คู่มือการใช้งาน https://eoffice.rmutt.ac.th/help/help.ceo (ต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อน)
• ติดต่อการใช้งานได้ที่  025494441-2 mail: piyanoot_j@rmutt.ac.th (คุณหวิว – ปิยนุช เจียงแจ่มจิต)

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ RMUTT E-office

03- E-office ระบบ E-office (148.4 KiB, 537 downloads)