สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : BCG MODEL นำ ‘มทร.ธัญบุรี’ สู่เส้นทาง HAPPY UNIVERSITY

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : BCG MODEL นำ ‘มทร.ธัญบุรี’ สู่เส้นทาง HAPPY UNIVERSITY

นิตยสาร Business+ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2563 หน้า 44 – 49 สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมหมายผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : BCG MODEL นำ ‘มทร.ธัญบุรี’ สู่เส้นทาง HAPPY UNIVERSITY
ได้ให้ความสำคัญและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ ที่ตั้งเป้าจะพา มทร.ธัญบุรี เติบใหญ่ด้วยนวัตกรรม หรือมุ่งสู่ Innovative University จากแนวคิด BCG Model คือ Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy