การใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาในการ Learn&Work From Home

การใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาในการ Learn&Work From Home

– ระบบทะเบียนนักศึกษา

เข้าสู่ระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์  https://oreg3.rmutt.ac.th/registrar/home.asp

– ระบบทะเบียนนักศึกษา Back office ,ระบบคิดสอน (จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ VPN RMUTT ก่อน)

ติดตั้งโปรแกรมโดยสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ตามคู่มือ  http://www.information.rmutt.ac.th/download/manual_std_system/std_system_manuals_01.pdf
หรือแจ้งทาง Facebook ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/oregrmutt เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรม

เปิดการใช้งาน VPN RMUTT ตามคู่มือ  https://www.rmutt.ac.th/content/47483

– ระบบทะเบียนนักศึกษา On Mobile (RMUTT Student Smart Service)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?page_id=13260

ติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่

โทร: 02 549 3617
Facebook: @OREGRMUTT