4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

4 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุน การจัดทำสื่อผ่านระบบออนไลน์ ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

ห้องเรียนออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนการเรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสามารถใช้งานระบบ RMUTT dLearn เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ โดยอาจารย์สามารถจัดการรายวิชาของตนเองได้ เช่น การกำหนดบทเรียนและสื่อการสอน การกำหนดงานที่ได้รับมอบหมาย การทำแบบทดสอบ เป็นต้น รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับการเรียนแบบ Flipped Classroom รวมถึงทำงานร่วมกับเครื่องมือติดต่อสื่อสารสำหรับประชุมออนไลน์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้
นอกจากนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้บริการจัดเตรียมห้องสำหรับบันทึก VDO สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่ http://bit.ly/VDOonline
– เข้าสู่ระบบได้ที่ https://dlearn.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI ของมหาวิทยาลัย

1. ลงทะเบียนนัดหมาย “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์” เปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 18.30 น.
เสาร์- อาทิตย์ 09.00 – 16.30 น.
ลงทะเบียนขอรับบริการได้ที่  http://bit.ly/VDOonline

2. บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom ณ อาคาร 13 ชั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

3. สร้างห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT ผ่านเว็บไซต์ https://dlearn.rmutt.ac.th/
โหลดคู่มือวิธีการใช้งานได้ที่

คู่มือการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (7.9 MiB, 703 downloads)

 

4. จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100%

ขั้นตอนการบันทึกการสอน Next Classroom (298.9 KiB, 265 downloads)
คู่มือโปรแกรม Nextclassroom Center (2.2 MiB, 218 downloads)

 

การอัดหน้าจอ ถ้าใครใช้เครื่อง MAC 

https://www.youtube.com/watch?v=I7fuGmubtiY

ติดต่อการใช้งานได้ที่
โทร.025493663 e-mail: moodle@mail.rmutt.ac.th สำหรับระบบ RMUTT dLearn
โทร. 025493633 e-mail: jantima_ja@rmutt.ac.th (คุณแหวว – จันทิมา เจริญผล) สำหรับการบันทึกสื่อการเรียนการสอน