แนวทางการดำเนินขั้นตอนการตรวจคัดกรอง Covid – 19

แนวทางการดำเนินขั้นตอนการตรวจคัดกรอง Covid – 19

1.ก่อนเข้าสู่อาคาร คัดกรอง วัดอุณภูมิร่างกาย ไม่เกิน 37.5 °C ถือว่าปกติ อนุญาติให้เข้าสู่อาคารได้
2.หากเกิน 37.5 °C ให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำที่ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศักษา (กพน.)
3.ถ้าหากท่านไม่สมัครใจในการตรวจควรเก็บตัวเฝ้าระวังที่บ้าน
4.ท่านสมัครใจในการตรวจที่โรงพยาบาลที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะจัดส่งและสนับสนุนค่าตรวจโดยกองทุนสุขภาพหรือสวัสดิการ
5.หากพบว่ามีความเสี่ยงจะทำการส่งต่อเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนของ สธ. ต่อไป