ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง กำหนดการประการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

กำหนดการประการรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับสมัครหรือการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อให้ได้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ การนําเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ที่สอดคล้องตามนโยบายและกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้จากเอกสาร

NameSizeHits
NameSizeHits
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)155.5 KiB61
หนังสือยินยอม74.6 KiB34
01-แบบฟอร์มการสมัคร99.5 KiB47
02-คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่ง70.8 KiB50
03-ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาตร์288.1 KiB49
04-กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์99.6 KiB52

กำหนดการขั้นตอนและสาระสำคัญการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ วันที่ ขั้นตอน หมายเหตุ
1. 16 มีนาคม  2563 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  เพื่อกำหนดขั้นตอนในการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
บัวหลวง 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี
2.

16 มีนาคม 2563 ถึง 20 มีนาคม 2563

(ในเวลาราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ และกำหนดการรับสมัครและการเสนอชื่อ

1)   กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

2)     คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

3)   กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การนำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์/วิธีการ ที่จะนำพาคณะพยาบาลศาสตร์ ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

4)    แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัครและการเสนอชื่อ

1) ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง            คณบดี 1 ราย สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีได้ไม่เกิน 1 ชื่อ โดยมีผู้รับรองจำนวน 5 ราย

2) ให้ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ จัดเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดใน (หมายเลข 1 – 7) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 7 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

2.1  แบบใบสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง) หรือแบบได้รับการเสนอชื่อ พร้อมหนังสือให้ความยินยอม (กรณีได้รับการเสนอชื่อ)  จำนวน 7 ชุด

2.2  แบบบันทึกประวัติส่วนตัว และแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของตนเอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 7 ชุด

2.3  ผลงานหรือประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคม  จำนวน 7 ชุด

2.4  ผลงานด้านการบริหารและหรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะหรือมหาวิทยาลัย  จำนวน 7 ชุด

2.5  ผลงานด้านวิชาการหรือวิจัย หรือวิจัยเชิงพัฒนา                จำนวน 7 ชุด

2.6 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีต่อมหาวิทยาลัย และหรือชุมชน จำนวน 7 ชุด

2.7 ผลงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม

3) ส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ในเวลาราชการ

 

1. ติดประกาศ ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มทร.ธัญบุรี

2. ผู้สมัคร/ผู้เสนอชื่อ ขอรับแบบ      ใบสมัครและส่งใบสมัคร  สามารถ Download ได้ที่ http://www.rmutt.ac.th และ

http://www.nurse.rmutt.ac.th

3. ผู้สมัครส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 20 มีนาคม 2563 ในเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โทร 0 2549 4495

โทร 0 84989 2128

 

3. 20 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น สำนักงานอธิการบดี

เวลา 15.30 น.

 

 

4. 20 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน            (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาฯ)

เว็บไซด์ http://www.rmutt.ac.th

http://www.nurse.rmutt.ac.th

 

5.

21 – 23 มีนาคม 2563

(23 มีนาคม 2563 ถึงเวลา 12.00 น.)

คัดค้านคุณสมบัติ

 

6.

23 มีนาคม 2563

ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.

 

ให้ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศนำส่งเอกสารกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ที่จะนำพาคณะพยาบาลศาสตร์ ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 7 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีพยาบาลศาสตร์ศาสตร์

* ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์

ณ สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 2

โทร 0 2549 3011

โทร 0 84989 2128

 

7.

 23 มีนาคม 2563

 

1)  ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา) จัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอและ Power Point
ไม่เกิน 20 แผ่น จำนวน 7 ชุด พร้อมไฟล์ ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขาคณะกรรมการสรรหา (ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์)
เวลา 12.00 – 13.00 น.2)  เวลา 13.10 น. ผู้สมัครผู้ได้รับการเสนอชื่อ จับสลากลำดับการนำเสนอ3)   ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ ที่จะนำพาคณะพยาบาลศาสตร์ ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

4) นำเสนอเป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ด้วยตนเอง

5)  คณะกรรมการสรรหาประชุม เพื่อรับรองการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

เวลา 13.30 น.

8. 23 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ศาสตร์ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว็บไซด์ http://www.rmutt.ac.th
9. 25 มีนาคม 2563 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหา นำเสนอกรอบแนวคิด วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
มังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด
ข้อมูลด้านเอกสาร และ power point เป็นเอกสารฉบับเดียวกัน            กับที่นำเสนอคณะกรรมการสรรหา            ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูล                 ในวันนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ