หลักสูตรตอบโจทย์การเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรตอบโจทย์การเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้

ชื่อหลักสูตร  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

1. โครงสร้างหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 130 หน่วยกิต แบ่งเป็น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมดูงานนอกสถานที่ 3 ปีการศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 1 ปีการศึกษา

2.จุดเด่นของหลักสูตร
เรียนแบบ 3+1
เรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
ฝีกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งในและ/หรือต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
ปั้นเถ้าแก่น้อย
พัฒนาทักษะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่
เปิดประสบการณ์ ณ ต่างแดน
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกปฏิบัติ ณ ต่างประเทศ

3.รายละเอียดหลักสูตร
ปีการศึกษาที่ 1 ช่วงแห่งการเตรียมความพร้อม
• เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 8 รายวิชาหลัก (แคลคูลัส เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ และสถิติ เป็นต้น) เพื่อใช้เป็นเนื้อหาปูทางสู่การเรียนรายวิชาชีพ
• มีการศึกษาดูงานโรงงานด้านอุตสาหกรรมอาหารนอกสถานที่ เพื่อเห็นให้ภาพการทำงานที่จริง
ปีการศึกษาที่ 2 เข้าสู่รายวิชาชีพอย่างเต็มตัว
• เรียนรู้รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
• เริ่มพัฒนาแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการโดยการสอนจากผู้มีประสบการณ์จริง
ปีการศึกษาที่ 3 เลือกชุดวิชาชีพตามความสนใจ
แบ่งชุดวิชาชีพเลือกออกเป็น 4 ด้าน นักศึกษาเลือกศึกษาในกลุ่มวิชาที่สนใจ จำนวน 2 ด้าน
• การพัฒนานวัตกรรมอาหารอนาคต
• อาหารปลอดภัยและการควบคุมระบบประกันคุณภาพ
• ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
• การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ปีการศึกษาที่ 4 ฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ
ออกฝึกปฏิบัติงานจริงและรับโจทย์จากสถานประกอบการมาเป็นหัวข้อโครงงาน

3. หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ดังนี้
• หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
• การสร้างแนวคิดและการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
• การสร้างนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการบริหารธุรกิจ
• การพัฒนาทักษะในสถานประกอบการและทำโครงงานวิจัยที่ได้รับโจทย์จริงจากสถานประกอบการ

4. อาชีพที่คุณเลือกได้
– ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายประกันคุณภาพ
– ผู้ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
– นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร TCAS 2 ตั้งแต่วันนี้ – 23 มีนาคม
สอบถามเพิ่มเติม http://line.me/ti/g/ny5BKefGRT
สมัครได้ที่ https://apply.rmutt.ac.th/register.php
คู่มือการรับสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/108gxH8x0rsqVGejlWKokL4QgHdT9XwoI/view?usp=sharing

ติดต่อเรา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4152