ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

เด็กและเยาวชน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญของชาติ ในอนาคตที่จะรับผิดชอบและนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านการปลูกฝัง สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ รักและหวงแหน เห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีขบวนการคิดในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และประเทศชาติต่อไป โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมอย่างมั่นคงตลอดไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน การประกวดมีระเบียบดังต่อไปนี้

ตารางการรับสมัคร

รุ่น วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดการรับสมัคร
ระดับอายุ 5 – 8 ปี 16 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2563
ระดับอายุ 9 – 12 ปี 16 พ.ค. 2563 17 พ.ค. 2563
ระดับอายุ 13 – 16 ปี 18 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563
ระดับอายุ 17 – 20 ปี 20 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563
ระดับอายุ 21 – 25 ปี 20 พ.ค. 2563 21 พ.ค. 2563

>> ลงทะเบียน <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : 0 2224 4704 ต่อ 101  หรือ  095 892 5672

เว็บไซต์ : www.bpi.ac.th/artcontest