โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ iWDc, iSFC, iCPC ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจําปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การ iWDc, iSFC, iCPC ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจําปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ iWDC, iSFC, iCPC ร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ประจําปี 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดโครงการ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2563 ณ HIU และระยะ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2563 ณ มทร.ธัญบุรี โดยมี วัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเน้น ทักษะด้านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง เทคนิคการผลิต ภาพยนตร์สั้นและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ซึ่งได้มีการดําเนินโครงการดังกล่าวระหว่างทั้งสอง มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว จึงมีกำหนดจัดงาน Grand Opening ของโครงการ

ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 – 13.00 น.
ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ