ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

………………………………………………………………………

ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเชื้อโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอให้ รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน ประกาศให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยึดแนวคำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php)
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 0226.5/ว 127 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1. กรณีที่ คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงดังกล่าวก่อนวันประกาศนี้ ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
2. ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนการประชุม การสัมมนา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน 2563 ออกไปก่อน และหากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนวันประกาศนี้ให้สามารถ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง
3. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และให้ไปพบแพทย์ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง โดยปฏิบัติ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป
4. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการไอจาม ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
5. นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยภายในเดือนเมษายน 2563 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้เดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงาน ผลการตรวจดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือคณบดีที่สังกัดแล้วแต่กรณีถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือคณบดีพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นงดเข้าเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษา
จนหายเป็นปกติหรือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่กลับไปถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือ จากส่วนงานและนักศึกษาในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโดยขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน โดยขอให้แจ้งหรือส่งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4030

สื่อประชาสัมพันธ์ ไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019

https://drive.google.com/drive/folders/1FnpytEOvbB2MUWp6m7TMrU6VHz4lowQf

 

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)174.8 KiB968
02-มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 201- (COVID-19) (ฉบับที่ 2)290.2 KiB358
03-ประการงด เลื่อนการจัดกิจกรรม948.4 KiB283
04-ประกาศจัดตั้งศูนย์ป้องกัน COVID-192.8 MiB212
05-ประกาศแนวทางการจัดประชุมสัมมนา1.9 MiB179
06-ประกาศให้หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจอนุญาต951.4 KiB200
07-ประกาศแนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19)376.9 KiB193
08-ประกาศการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)1.1 MiB202
09-ประกาศการให้บริการจัดการเรียนการสอนและจัดสอบ ณ พื้นที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น278.7 KiB149
10-ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ. ๒๕๖๓306.0 KiB217
11-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 1) เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19685.6 KiB149
12-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน มทร.ธัญบุรี (ฉบับที่ 2) เรื่อง การปิดการเรียนการสอน และให้ใช้มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19271.4 KiB292
13-ประกาศ มาตรการการเข้าใช้บริการ อาคารวิทยบริการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)405.7 KiB121
14-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 5) เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร640.2 KiB186
15-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 6) เรื่อง แถลงการณ์มาตรการการให้ความช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในสถาณการณ์ COVID-19 75.1 KiB164
16-การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอนและการฝึกงาน614.6 KiB187
17- มาตรการและเเนวปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรฉบับที่228.5 KiB124
18-ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน27.4 KiB194
19-การปรับลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา256224.2 KiB179
20-การสอบปลายภาคการศึกษาที่2/2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสcovid544.4 KiB144
21- ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 11 ) เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับที่ 32.0 MiB133
22-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)1.1 MiB382
23-ประกาศศูนย์ป้องกันและคุบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 12) เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)781.0 KiB121
24-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 13) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.8 KiB101
25-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 14) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB62
26-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB86
27-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 16) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19602.2 KiB154
28-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 17) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19262.1 KiB132
29-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 18) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19232.7 KiB85
30-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 19) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19417.4 KiB89
31-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID - 19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 20) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19113.6 KiB127
32-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 21) เรื่องการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)1.4 MiB78
33-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่22) เรื่องพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)537.5 KiB98
34-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่23) เรื่องมาตรการผ่อนคลายและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา922.5 KiB105
35-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่25) เรื่องแจ้งปิดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)214.2 KiB194
36-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๒๖) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)106.4 KiB89
37-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 27) แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว และการกำหนดการมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 399.7 KiB161
38-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 28) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว และการกำหนดการมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)408.1 KiB57
39-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 29) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว และการกำหนดการมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)305.6 KiB50
40-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 30) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว และการกำหนดการมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)691.4 KiB49
41-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 31) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว และการกำหนดการมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)374.1 KiB62
42-ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 32) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราว และการกำหนดการมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)344.0 KiB6