โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ยังคงดำรงเรื่องการรักษาวัฒนธรรมของชาติอันได้แก่ ศิลปะการแสดงนาฏดุริยางค์ ที่ยังคงสืบทอดในกระแสการพัฒนาที่รัฐและหน่วยงานต่างๆ มุ่งส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระแสการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมยังคงเปรียบประดุจกับ น้ำในใบบัว ที่ไม่มีวันซึมซับเข้าไปในใบบัวได้หากปราศจากความเข้าใจอันดีงาม ศิลปะการแสดงนาฏและการบรรเลงดนตรี เป็นสิ่งที่สืบทอดมาเป็นระยะเวลาช้านาน และต้นแบบในการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี จึงได้จัดโครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีจุดมุ่งหมายในการสืบทอด อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย นำมาประยุกต์ และพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของงานวิจัยและสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการแสดงให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรี และเป็นแหล่งความรู้แก่บุคคลที่สนใจต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรี

ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
อาจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ เบอร์โทรศัพท์ 02 549 4586, 081 253 5439
หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.rmutt.ac.th, www.fa.rmutt.ac.th
และ Page Facebook/ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ มทร.ธัญบุรี RMUTT

Download กำหนดการ

กำหนดการ โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (122.5 KiB, 176 downloads)