ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  พนักงานราชการทั่วไป

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรืองรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 25 สิงหาคม 2561 ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อที่ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ใช้ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายข้างต้น เข้ารับหารประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามวันเวลา และสถานที่ ตามข้อ ข) ผู้ใดไม่สามารถมาได้ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลุ่ม จะถือว่า สละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ

ค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศทางเว็บไซต์ www.ped.rmutt.ac.th และ www.job.rmutt.ac.th

>>คลิ๊ก<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2