ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง การสรรหานายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ครบวาระการดำรงตาแหน่ง ดังนั้นเพื่อให้การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงกำหนดการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย

ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัย ตามข้อ 5 (1) (2) (3) (4) และ (5) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

ข้อ 5 ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ศรัทธาในปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
(2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
(3) เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีประสบการณ์ในทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับทั่วไป
(4) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
(5) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

และที่เพิ่มเติมตามที่กรรมการสรรหากำหนด มีประสบการณ์ด้านการศึกษา หรือผู้บริหารภาครัฐ หรือผู้บริหารภาคเอกชน มีมนุษยสัมพันธ์ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน หรือเคยดำรงตาแหน่ง CEO ของหน่วยงาน ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับมหาวิทยาลัย เข้าใจจิตวิญญาณของความเป็นราชมงคล มีพื้นฐานหรือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสามารถในการสื่อสารองค์กร เข้าใจบทบาท หน้าที่และอำนาจของนายกสภามหาวิทยาลัย สามารถทำให้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนำมหาวิทยาลัยบรรลุสู่เป้าหมาย
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะต้องไม่ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ ต้องมีคะแนนเสียงลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ด้วย

2. ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

ได้แก่ ข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเสนอชื่อผ่านหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปรากฏในภาคผนวกท้ายประกาศ) และสภาคณาจารย์และข้าราชการ

3. การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย

3.1 วัน เวลาและสถานที่ยื่นแบบเสนอรายชื่อ
กำหนดให้หน่วยงานยื่นแบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ได้ที่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า) หรือสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล) โดยนำแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) บรรจุซองพร้อมปิดผนึก
3.2 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ
การเสนอชื่อนั้นอาจจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือบุคคลทั่วไปก็ได้
3.3 แบบเสนอรายชื่อ
สามารถขอรับแบบเสนอรายชื่อได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.rmutt.ac.th หรือ สอบถามได้ที่ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า 081-8250349) หรือหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล)

NameSizeHits
NameSizeHits
02- ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี186.2 KiB66
04- แบบเสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (แบบ คสน.001)96.1 KiB73
03- คุณสมบัติของนายกสภามหาวิทยาลัยและเกณฑ์การพิจารณาสรรหา86.1 KiB81
05- ประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี (แบบ คสน.002)181.1 KiB82
01- การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี187.3 KiB101