มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่เอาทุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่เอาทุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้เกิด ขึ้นกับส่วนราชการในรูปแบบต่าง ๆ

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่เอาทุจริต หากพบเห็นการทุจริต โปรดแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. ๐๘๖ ๔๒๔ ๙๑๕๓ หรือ รองศาสตราจารย์สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี โทร. ๐๘๑ ๘๑๓ ๕๗๔๔”