ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน workshop เพื่อสมัครเข้าทำงาน กับบริษัทกสิกบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน workshop เพื่อสมัครเข้าทำงาน กับบริษัทกสิกบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน workshop เพื่อสมัครเข้าทำงาน กับบริษัทกสิกบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ” ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา
1. นายธนกร คงเขียว ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
2. นายวรายุทธ ขำปู่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
3. นางสาวธัญชนก ปลุกปลื้ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
4. นางสาวเจนจิรา สรรพวุธ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
5. นางสาวธัญญลักษณ์ ทรัพย์โสม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
6. นางสาวพลอยมนัส สุทธศิลป์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
7. นางสาวเบญจวรรณ สาลีผล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
8. นางสาวกชพรมนตร์ ภูครองทุ่ง ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
9. นายนิมิตร มะลิทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
10. นางสาวสุภาพร พันธ์ยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
11. นางสาวรัชดาพร อิ่มปรีชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
12. นางสาวพนธ์ชนก วงษ์แสงจันทร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
13. นางสาวนฤภร วาดเขียน ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
14. นางสาวกนกวรรณ​ เพ็ชรัตน์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
15. นายปฏิภาณ วชิรกำชัย ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
16. นางสาวอภิญญา โพธิ์สา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
17. นายสหวิช เงินพลับพลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
18. นางสาวบุรฉัตร คล้ายหงษ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
19. นายทศพล เวินขุนทด วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20. นายจักรกฤษณ์ โตแย้ม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21. นายนรวีร์ ไชยทุ่งฉิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
22. นางสาวศินา แจ่มจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
23. นางสาวนันทิกานต์ แสงด่วน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
24. นายศุภณัฐ เอี่ยวสานุรักษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
25. นายธงชาติ วัชระเสวี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
26. นายนัฐวัฒน์ จันทร์ดำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์
27. นายพงศธร ใหม่จันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน workshop เพื่อสมัครเข้าทำงาน กับบริษัทกสิกบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (187.3 KiB, 295 downloads)

ขอให้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ส่ง

1.  Resume
2. Transcript ฉบับล่าสุด (ถ้ามี)

ส่งที่ e-mail mattana_k@rmutt.ac.th หรือ ณ วันที่เข้าร่วมงาน workshop และขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว ขึ้นรถบัสเข้าร่วมงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ เมืองทองธานี หน้าตึก ICT เวลา 7.30 น.


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน workshop เพื่อสมัครเข้าทำงาน กับบริษัทกสิกบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)

ด้วยบริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) ในเครือ ธนาคารกสิกรไทย ผู้ให้บริการด้านธุรกิจเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในตำแหน่ง Software Testing และตำแหน่งอื่นๆ ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2563 โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การคัดเลือกลัยลัยเทคโนโลัยเทคโนโลยีราชมงคล

1 . กำลังศึกษาที่กำลังในระดับปริญญาตรีในภาควิชาด้าน Computer Science, Computer Engineer หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และกำลังจะจบ พร้อมเข้าทำงานในภาคการศึกษาถัดไป
2 . มีเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/gi7UhY3nsdouMs3A7 ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด 02549-3084

Workshop Schedule – Day 1 : 6 Mar 2020 [@KBTG] เมืองทองธานี (มีรถรับ-ส่ง)

Time Description
7.30 น. รถออกจากมหาวิทยาลัย
8.30 น. – 8.50 น. ลงทะเบียน
8.50 น. – 9.00 น. เข้า K-Stadium และจัดแบ่งที่นั่งเป็นกลุ่มๆ ตามหมายเลข
9.00 น. – 9.05 น. พี่อ้อย – Jurairat Krajangta กล่าวเปิดงาน
9.05 น. – 10.30 น. Training
10.30 น. – 10.45 น. Coffee Break
10.45 น. – 12.00 น. Training
12.00 น. – 13.00 น. Lunch Time
13.00 น. – 14.30 น. Exercise
14.30 น. – 14.45 น. Coffee Break
14.45 น. – 17.00 น. Exercise
17.00 น. รถกลับมหาวิทยาลัย

Workshop Schedule – Day 2 : 7 Mar 2020 [@RMUTT] ห้อง รป.801 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น  มทร.ธัญบุรี

Time Description
8.30 น. – 8.50 น. ลงทะเบียน
8.50 น. – 9.00 น. เข้าห้องสอบ
9.00 น. – 10.30 น. Test#1
10.30 น. – 10.45 น. Break (เก็บข้อสอบชุดแรก และอธิบายข้อสอบชุดสอง)
10.45 น. – 12.00 น. Test#2
12.00 น. – 12.05 น. พี่เมย์ – Yuwadee Lertviriyasak พูดปิดงาน

ผ่านการ work shop และ สอบคัดเลือก รับเข้าทำงานทันที

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน workshop เพื่อสมัครเข้าทำงาน กับบริษัทกสิกบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป
187.3 KiB
295 Downloads
Details