ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านร่วมงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 26

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิตและสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 26 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทุกท่านร่วมงาน 85 ปี เกษตรทุ่งรังสิต และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ครั้งที่ 26  ในวันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

กำหนดการตามลิ้งค์ประกาศ http://www.agr.rmutt.ac.th/?p=79562