ขอเชิญชวน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี และใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอเชิญชวน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี และใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่
11 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กบค. ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี” และ “ขอเชิญชวน ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสาย (ผู้สอนและสายสนับสนุน) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี”

ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกฎหมาย http://www.legal.rmutt.ac.th/