ขอเชิญชวนคณาจารย์ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน) และข้าราชการ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน) มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน) และข้าราชการ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน)
มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ประกาศกำหนด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกฏหมาย http://www.legal.rmutt.ac.th/