ประกาศการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า (ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตใช้ได้ปกติแล้ว)

ประกาศการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเกิดความล่าช้า (ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตใช้ได้ปกติแล้ว)

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขณะนี้ วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet
เกิดข้อขัดข้อง เนื่องจากสาย Fiber Optic เส้นหลักขาด ส่งผลให้การใช้งานส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ
ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานอินเตอร์มาใช้วงจรสำรอง ซึ่งจะทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว