กิจกรรมคัดเลือกตัวแทน น.ศ.มทร.ธัญบุรี MOS OLYMPIC TH 2020และTDCC รอบประเทศไทย

กิจกรรมคัดเลือกตัวแทน น.ศ.มทร.ธัญบุรี MOS OLYMPIC TH 2020และTDCC รอบประเทศไทย

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ MOS Olympic Thailand Competition 2020 (MOS Olympic TH 2020) และ Thailand Design Creator Competition 2020 (TDCC 2020) สำนักฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากคณะพิจารณาส่งนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint) หรือมีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกดีไซน์(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ InDesign ในระดับดี เข้าร่วมการคัดเลือกฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีโควตายกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและเข้าร่วมแข่งขัน ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมทร.ธัญบุรี จำนวนโครงการละ 10 ที่นั่ง

สำนักฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว โดยส่งรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานและรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/MosTdccTh2020

สำหรับ โครงการ MOS Olympic TH 2020 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำหรับ โครงการ TDCC 2020 ภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2549-3633 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ได้แนบตารางกำหนดการกิจกรรมการคัดเลือกฯ มาพร้อมกันนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้

มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 หรือ โปรแกรมการออกแบบ (PSD AI) ในระดับดี
มีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจเช็คอายุ ที่ลิงค์ https://www.calculator.net/age-calculator.html
มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในการรับสมัครของคณะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand หรือ Thailand Design Creator ปี 2020 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน

***ขอสงวนสิทธิให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น***

ตารางกำหนดการกิจกรรม

การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อเข้าแข่งขัน โครงการ “
MOS Olympic Thailand Competition 2020
(MOS OLYMPIC TH 2020)”
รอบประเทศไทย วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 ณ มทร.ธัญบุรี

รอบคัดเลือก เลือกโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1 ตั้งแต่วันนี้
ถึง
29 ก.พ. 63
รับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ MOS OLYMPIC TH 2020 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาคลิงค์สมัครเข้าร่วมคัดเลือก http://bit.ly/MosOlympicTH2020

เว็บไซต์

2 3 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกฯ MOS OLYMPIC TH 2020เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=3954
และ ไลน์กลุ่ม MOS OLYMPIC TH 2020

เว็บไซต์

3 9 มี.ค. 63 แข่งขัน คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชุดที่ 1 นักศึกษาผ่านระบบคัดกรอง IC3
ห้องอบรม 1,2,3
4 10 มี.ค. 63 แข่งขัน คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชุดที่ 2 นักศึกษารับสมัครทั่วไป (กระจายโอกาสให้ทั่วถึง)
ห้องอบรม 1,2,3
5 12 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน MOS OLYMPIC TH 2020 (20 คน คะแนนสูงสุด)เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=3954
และ ไลน์กลุ่ม MOS OLYMPIC TH 2020

เว็บไซต์

6 16 มี.ค. 63 สัมภาษณ์ รายงานตัว สมัครเข้าแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนมทร.ธัญบุรี (เก็บคะแนนสัมภาษณ์+คะแนนสอบ 27มีนาคม) Co-working Spaces
7 27 มี.ค. 63 สอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันรอบ ระดับประเทศ (10 คน ) จากคะแนนสูงสุด 20 คน ห้องอบรม 2
8 30 มี.ค. 63 ลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันรอบประเทศไทย ห้องอบรม 3
9 30 มี.ค. 63
ถึง
2 มิ.ย. 63
ฝึกซ้อมด้วยตนเอง และติวเข้ม โดยรุ่นพี่ระดับโลก จะแจ้งตารางอีกครั้ง ห้องอบรม 3
10 6-8 มิ.ย. 63 ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันรอบระดับประเทศไทย ณ มทร.ธัญบุรี
– ลงทะเบียน พิธีเปิดห้องสงธนาพิทักษ์
– อบรม เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือ สอบใบประกาศ
– พิธีปิดและมอบรางวัล
มทร.ธัญบุรี

**ตารางกำหนดการดังกล่าวอาจมีเปลี่ยนแปลง**

หมายเหตุ ระหว่างการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้สนใจและผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือก สามารถทดลองและฝึกการใช้โปรแกรม G-Metrix (โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยเข้ามาติดต่อขอใช้งานได้ที่ อาคารฝึกอบรมในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint) ในระดับดี
  2. มีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจเช็คอายุ ที่ลิงค์ https://www.calculator.net/age-calculator.html
  3. มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในการรับสมัครของคณะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2020 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน

 

ตารางกำหนดการกิจกรรม

การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อเข้าแข่งขัน โครงการ “
 Thailand Design Creator Competition 2020 (TDCC 2020)”
รอบประเทศไทย วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 ณ มทร.ธัญบุรี

คัดเลือกโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลำดับที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่
1 1 ก.พ. 63
ถึง
20 เม.ย. 63
รับสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ TDCC 2020 รอบคัดเลือกระดับประเทศลิงค์สมัครเข้าร่วมคัดเลือก http://bit.ly/MosTdccTh2020

เว็บไซต์

 

2 22 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกฯ TDCC 2020

 

เว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=3954
และ ไลน์กลุ่ม TDCC 2020

เว็บไซต์

 

4 28 เม.ย. 63 แข่งขัน คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ห้องอบรม1,2,3
5 8 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน TDCC 2020
รอบประเทศไทย เพื่อเข้าแข่งขัน วันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 ณ มทร.ธัญบุรีเว็บไซต์ http://www.training.rmutt.ac.th/?p=3954
และ ไลน์กลุ่ม TDCC 2020

เว็บไซต์

6 19 พ.ค. 63 สัมภาษณ์ รายงานตัวและลงทะเบียน และ
สมัครเข้าแข่งขันรอบระดับประเทศ http://www.aritcompetition.com/
ห้องอบรม 3
7 20-27 พ.ค. 63 ฝึกซ้อมด้วยตนเอง ชุด ข้อสอบ G-Metrix (ACA) ห้องอบรม 3
8 28 พ.ค. 63
ถึง
2 มิ.ย. 63
ติวเข้ม โดยรุ่นพี่ระดับโลก ห้องอบรม 3
9 6-8 มิ.ย. 63

ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าแข่งขันรอบระดับประเทศไทย ณ มทร.ธัญบุรี– ลงทะเบียน พิธีเปิดห้องสงธนาพิทักษ์

– อบรม เรื่องการออกแบบ การใช้เครื่องมือ สอบใบประกาศ

– พิธีปิดและมอบรางวัล

มทร.ธัญบุรี

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ต้องมี ดังต่อไปนี้

  1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop Illustrator, InDesign ในระดับดี
  2. มีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรวจเช็คอายุ ที่ลิงค์ https://www.calculator.net/age-calculator.html
  3. มีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในการรับสมัครของคณะ เพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  4. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Thailand Design Creator Competition ปี 2020 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
    การแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน