ประกาศผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2020 (January)

ประกาศ ผลการขึ้นอันดับมหาวิทยาลัยโลกจาก Webometrics 2020 (January)

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2020
ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดประกอบด้วย Webometrics
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับประจำปี 2020 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดอันดับโดย Webometrics (http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand)

• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 33 ของประเทศ
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ธัญบุรี[33], ล้านนา[42], อีสาน[45], สุวรรณภูมิ[48], รัตนโกสินทร์[49], พระนคร[50], ตะวันออก[53]กรุงเทพ[58], ศรีวิชัย[66])
• มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ (ไม่รวม AIT)
ในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics ในรอบเดือน มกราคม2563ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ครองอันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และอันดับที่ 33 ของมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย