รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

1.2 กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หากมีใบยืนยัน หรือใบรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาอนุญาตให้เข้าฝึกระหว่างเรียน และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของคุรุสภา หรือกรณีปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับการสอนในสถานศึกษา หากมีสัญญาจ้างที่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.จำนวนที่รับ วัน เวลา และสถานที่เรียน

สาขาวิชา ประเภท จำนวนรับ ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร
วัน /เวลาที่เรียน สถานที่เรียน
วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 180 คน 35,000 บาท เสาร์ – อาทิตย์เวลา 08.00-16.30น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

3.กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 31 มกราคม 2563
สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดภาคเรียน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดในสมัคร
>>คลิ๊ก<<