งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’63

งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดปทุมธานีและราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ’63