ขอเชิญเข้าร่วมรับชม กิจกรรม Show Pow(er) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมรับชม กิจกรรม Show Pow(er) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักการและเหตุผล
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำโครงการค่ายศิลปะและการออกแบบ
เพื่อนำแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนนำไปเผยแพร่โดยมีแนวคิดเพื่อ (๑) เน้นนักเรียนเชื่อมโยงเนื้อหาที่ ๔ กับชีวิตประจำวันและการทำอาชีพ (๒) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ท้าทายความคิดของนักเรียนและ (๔) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหา ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มผู้สนใจในระดับมัธยมศึกษาเครือข่ายและพื้นที่ใกล้เคียงและโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนต่าง ๆ ด้วย
ศิลปกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในการแข่งขันระดับสากลในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดของการดำเนินโครงการ
เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเชิงลึก คือ มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาเป็นตัวป้อนทางการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเสริมภูมิความรู้ ความเข้าใจในหลักการของศิลปะทั้งสามฐาน คือ ศิลปะสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ ศิลปะการเคลื่อนไหวและการฟัง ซึ่งมีความหมายตามหลักวิชาการ ซึ่งศาสตร์ทั้ง ๓ ประการ คือศาสตร์ทางด้านการเห็น (Visual perception) ศาสตร์การได้ยิน (Listening Perception) และศาสตร์การเคลื่อนไหว (Moving Perception)
ซึ่งศาสตร์ทั้ง ๓ ประการได้ประสานและบูรณาการเป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยศิลปะ ทัศนศิลป์ การออกแบบ นำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์ดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาความสามารถเชิงทักษะ (Skill) และความสามารถเชิงสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการทำความเข้าใจนำพาความรู้พื้นฐานในระดับเบื้องต้นตามหลักการ Academy ที่ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ฟังได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติในฐานศาสตร์ ทั้ง ๓ ประการ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและนำไปสู่การตัดสินใจ (Judgment) เพื่อกำหนดแนวทางการเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตเชิงคุณภาพที่มีความสามารถด้วยทักษะฝีมือ
(Hands On) และมีความคิดสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการเชิงรุกในบริบทของการแข่งขันของโลกปัจจุบัน
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อนำแนวคิดด้านศิลปะนำไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติการกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
๒. เพื่อเป็นการแนะแนว และประชาสัมพันธ์แนวทางการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์
๓. เพื่อสร้างความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย
วันและเวลาดำเนินการโครงการ จัดอบรมวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓
สถานที่ดำเนินงาน จัดอบรม ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ด้านการพัฒนานักศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจการเรียนการสอนค่ายศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และนาฏศิลป์
๒. ด้านการพัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือและโรงเรียนเครือข่าย
๓. ด้านการพัฒนาสังคม เป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๔. คณะศิลปกรรมศาสตร์สร้างความยั่งยืนให้กับการเรียนรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล (33.5 KiB, 73 downloads)