แจ้งเปิดให้บริการอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) เวลา 08.30-16.30 น.

ขอแจ้งเปิดให้บริการวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั่วคราว เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข่องซึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื่องต้นได้ติดตั้งไฟฟ้าสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการได้เข้าใช้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบและขยายเวลาการเปิดให้บริการต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้