แจ้งปิดให้บริการห้องสมุด

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ไฟฟ้าดับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดให้บริการอาคารวิทยบริการ  (ห้องสมุด) และยังไม่มีกำหนดการเปิดให้บริการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้