โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4

นักศึกษา และบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4 เพื่อมุ่งมันให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้างวังคู อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตามข่าวสารได้ที่ 
www.facebook.com/agr.rmutt
www.agr.rmutt.ac.th