กำหนดการ พิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทยจีน ระหว่าง Beijing Huatec Information Technology Co., LTD Tianjin Agricultural University Yunnan University กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการพิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทยจีนระหว่าง Beijing Huatec Information Technology Co., LTD Tianjin Agricultural University  Yunnan University กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

*************************

กำหนดการพิธีเปิดสถาบันความร่วมมือไทยจีน (17.5 KiB, 115 downloads)

08:00 – 08.50 น. ลงทะเบียน
08:50 – 08:55 น. VDO นำเสนอสถาบันความร่วมมือไทยจีน
08:55 – 09:00 น. การแสดงของนักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ (รำเถิดเทิงกลองยาว)
09:00 – 09:15 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวรายงาน
09:15 – 09:30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน
09:30 – 09:45 น. Director, China Center for International People-to-People Exchange of the Ministry of Education (CCIPE)
09:45 – 10:00 น. เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง
10:00 – 10:15 น. เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
10:15 – 10:30 น. อธิการบดี Tianjin Agricultural University
10:30 – 10:45 น. Director, Institute of Herbal Biotic Resources, International joint center for  sustainable utilization of Codices biological resources in Southeast Asia,  Yunnan University
10:45 – 11:00 น. President, Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd
11:00 – 11:15 น. ศาตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์ กล่าวขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบของที่ระลึกประธาน
11:15 – 11:30 น. ประธานในพิธีเปิดป้ายสถาบันความร่วมมือไทยจีน (สถาบันจิงชื่อ สถาบันเสรินหนง สถาบันวิจัยพฤกษเภสัชภัณฑ์ไทยจีน และสถาบันส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีน)
11:30 – 13.00 น. ประธาน ผู้บริหาร อาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์)

การแต่งกาย สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี แต่งชุดผ้าไทย