ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร

โครงการประเมินทักษะ Digital สำหรับบุคลากร
วันที่ 12-19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 1 และ 2 อาคารฝึกอบรม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ยกระดับขีดความสามารถในการนำความรู้ และทักษะเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นไปใช้ได้
– ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยได้รับการรับรองความรู้ความสามารถอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
– หากสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดจะได้รับใบ Certificate ที่รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
– ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ทาง www.training.rmutt.ac.th
– ภายในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 (รับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนจำกัดให้สิทธิตามลำดับการสมัคร)
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2549-3085 โทรสาร 0-2549-3080

หลักสูตร Microsoft Office Specialist Certification (2016 PowerPoint)
วันที่ 12 และ 19 ธันวาคม 2562
ณ ห้องอบรม 1 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร นายทวีลาภ สุวัฒน์พันธุ์กุล


หลักสูตร Microsoft Office Specialist Certification (2016 Word)
วันที่ 13 และ 19 ธันวาคม 2562

วิทยากร :  นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต


หลักสูตร Microsoft Office Specialist Certification (2016 Excel)
วันที่ 16 และ 19 ธันวาคม 2562

วิทยากร นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต


หลักสูตร Microsoft Technology Associate Certification (JavaScript)
วันที่ 12 และ 18 ธันวาคม 2562

วิทยากร : อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์


หลักสูตร Microsoft Technology Associate Certification (Networking)
วันที่ 13 และ 18 ธันวาคม 2562

วิทยากร : อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์


หลักสูตร Adobe Certified Associate Certification (CC 2015 Illustrator)
วันที่ 16 และ 18 ธันวาคม 2562

วิทยากร นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช


**** หมายเหตุ :

  1. บุคลากร 1 ท่านสามารถเลือกสอบได้เพียง 1 โปรแกรม (จากหลักสูตรที่ 1-6) เพื่อกระจายสิทธิการสอบอย่างทั่วถึง
  2. ชุดข้อสอบรวมทุกโปรแกรมมีเพียง 100 USER จึงให้สิทธิการสอบตามลำดับการสมัคร/และคุณสมบัติ
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสอบของสำนักฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสอบ
  4. ผู้สอบผ่านจะได้รับ Certificate จากบริษัทผู้ผลิต Certificate แบบออนไลน์