การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร_001