ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (รอบเก็บตก)

ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (รอบเก็บตก)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีนโยบายให้จัดตรวจสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประสานการดำเนินการกับโรงพยาบาลธัญบุรี ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบเก็บตก) จะดำเนินการจัดตรวจในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 นั้น

ในการนี้ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา จึอขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (รอบเก็บตก) บนเว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

1. วันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

2. วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์รังสิต