ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและขั้นตอนการดําเนินการ และได้ กําหนดให้ผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี นําเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและ แถลงแนวทางการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและเปิด โอกาสให้ประชาคมรับฟัง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมราชมงคล (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณากลั่นกรองโดยการสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้รับการ เสนอชื่อท่านละ 20 นาที ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Executive A ศูนย์นวัตกรรมและ ความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารง ตําแหน่งอธิการบดี เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน 2 ราย เรียงลําดับตามตัวอักษร ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

ให้ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ตามรายชื่อข้างต้นนําเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบายและแถลงแนวทางการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่านละไม่เกิน 30 นาที

ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี (393.2 KiB, 102 downloads)