ขอเชิญข้าราชการ (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ผู้แทนสมาชิก ประเภทข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการ (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ผู้แทนสมาชิก ประเภทข้าราชการ

ขอเชิญข้าราชการ (สายผู้สอนและสายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ ผู้แทนสมาชิก ประเภทข้าราชการ
ระหว่างวันที่ 6 – 26 พ.ย. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกฎหมาย http://www.legal.rmutt.ac.th/

ประกาศ กกต สวัสดิการข้าราชการ 2562 (2.8 MiB, 188 downloads)