SMART CO – WORKING & LEARNING SPACE

บริการห้อง Discussion Room, Smart Classroom, Garden Room, Mini Fab Lab, Co-Working Space, ห้องประชุมสัมนา สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของ มทร. ธัญบุรี