ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการ

————————————–

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศ เรื่องการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และได้ดำเนินการสรุปรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ตลอดจนประกาศให้มีการคัดค้านคุณสมบัติ ความทราบแล้วนั้น

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสรุปรายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป

รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถรพี ชัยมงคล
2. นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา
3. ดร. วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวกร อ่างทอง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องส่งแบบตอบรับยืนยันการเสนอวิสัยทัศน์ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. และต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวภายในเวลา 08.30 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมราชมงคล (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากพ้นกำหนดจากเวลานี้ ถือว่าไม่ประสงค์จะแสดงวิสัยทัศน์

2. ผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต้องน าส่งเอกสารประกอบการน าเสนอวิสัยทัศน์ จำนวน 8 ชุด สำหรับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ก่อนเวลา 08.30 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมราชมงคล (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการนำเสนอท่านละไม่เกิน 30 นาที

3. ลำดับในการนำเสนอใช้วิธีการจับฉลากเรียงลำดับการนำเสนอ โดยลำดับการจับฉลากเรียงตามลำดับตัวอักษรของรายชื่อ ในเวลา 08.30 น.

4. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี กำหนดการสัมภาษณ์ ผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Executive A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น โดยกำหนดการสัมภาษณ์ ท่านละโดยประมาณ 20 นาที

5. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจะบันทึกภาพถ่ายและวีดีทัศน์การนำเสนอวิสัยทัศน์ผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการนำเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย

6. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นใดในการส่งสัญญาณออกมาภายนอกห้องประชุม และไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ที่จะเป็นการรบกวนการนำเสนอของผู้นำเสนอ

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและรับการเสนอชื่อ (286.0 KiB, 257 downloads)