รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสม
ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

…………………………………………………………………….

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น

บัดนี้ พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้เสร็จสิ้น คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร ชลสาคร

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดในการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ต่อสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เอกสารประกอบการนำเสนอที่ได้จัดส่งไว้ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แล้ว ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการช่อพวงชมพู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาที่เหมาะสม ให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (350.1 KiB, 121 downloads)