ประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

…………………………………………………………………….

                        ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้มีประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในกระบวนการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

  1. ดร.กิตติมา บุญยศ
  2. ผศ.วินัย ตาระเวช
  3. ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
  4. ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
  5. ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ นำเสนอวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง การรับสมัครและการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 214-215 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยจักต้องส่งมอบเอกสารประกอบการนำเสนอ จำนวน 7 ชุด พร้อมไฟล์นำเสนอ (Power Point) ไม่เกิน 10 หน้า ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาระหว่างเวลา 10.30 น. – 11.30 น.

ประกาศ ณ วันที่   18   ตุลาคม  พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผุ้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ (78.9 KiB, 105 downloads)