ขอเชิญชวนคณาจารย์ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน) มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน)

มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 08.00 – 15.00 น.

ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด มทร.ธัญบุรี

ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกฎหมาย http://www.legal.rmutt.ac.th/