ขอเชิญชวนคณาจารย์ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน) สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ (ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน)

สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ระหว่างวันที่ 7 – 18 ตุลาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองกฎหมาย http://www.legal.rmutt.ac.th/