ประกาศรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เพื่อให้ได้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอํานาจตามข้อ 7 และ ข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 จึงกําหนดคุณสมบัติ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้ สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และการนําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหาร และพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไปสู่การบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนของผู้เข้ารับการ สรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดังแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการรับสมัครและการเสนอชื่อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึง 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

NameSizeHits
กำหนดการและขั้นตอนและสาระสำคัญ1.9 MiB172
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์295.8 KiB100
แบบฟอร์มการสมัคร4.7 MiB189
ใบสมัครสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.docx186.0 KiB80