กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๙ น.

…………………………………….

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ น.         – เคลื่อนองค์พระกฐินพระราชทานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปยังศาลาการเปรียญ วัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
ณ ศาลาการเปรียญวัดหว่านบุญ
เวลา ๑๖.๔๕ น.        – แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชน พร้อมกัน
เวลา ๑๖.๕๕ น.        – พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป มาถึงบริเวณพิธี
เวลา ๑๗.๐๐ น.         – ประธานในพิธีมาถึงบริเวณพิธี

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานในพิธี ถวายตาลปัตรพัดรองให้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป
– เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
– ประธานสงฆ์ให้ศีล
– เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
– พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
– ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
– พระสงฆ์อนุโมทนา
– ประธานและผู้มีเกียรติกรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี
– ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย และประธานสงฆ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๐๙.๐๐ น.         – เคลื่อนองค์พระกฐินพระราชทานจากศาลาการเปรียญ ไปยังพระอุโบสถวัดหว่านบุญ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๐๙.๓๐ น.         – ผู้ร่วมพิธี ฯ พร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดหว่านบุญ
เวลา ๑๐.๐๙ น.         – ประธานในพิธี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายวิรัช โหตระไวศยะ) เดินทางมาถึง พระอุโบสถวัดหว่านบุญ เดินผ่านแถวข้าราชการ สาธุชน ผู้มีเกียรติ ไปที่โต๊ะหมู่ซึ่งตั้งผ้าพระกฐินไว้ ผู้เข้าร่วมพิธี ลุกขึ้นยืน (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

– ประธานพิธี ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โต๊ะหมู่ , เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ , ถวายความเคารพ (คำนับ)
– ประธานพิธีรับผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองไว้ตรงอก ยืนตรง (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี) จบแล้ว ถวายความเคารพ (คำนับ)
– ประธานพิธี อุ้มประคองผ้าพระกฐินพระราชทาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถ
– ตรงไปวางผ้าพระกฐินที่พานแว่นฟ้า ตรงหน้าพระสงฆ์ รูปที่ ๒
– ไปที่โต๊ะหมู่บูชาที่จัดไว้รับเทียนชนวนจากพิธีกร จุดธูปเทียนบูชาพระประธานประจำพระอุโบสถ แล้วกราบที่แท่น (กราบ ๓ ครั้ง)
– เดินไปที่พานแว่นฟ้าหยิบผ้าห่มพระประธาน ส่งให้เจ้าหน้าที่หรือไวยาวัจกร
– ประธานพิธี ยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองลักษณะประนมมือ ผินหน้าไปทาง พระประธานประจำอุโบสถ กล่าว “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (๓ จบ)
– ผินหน้ามาทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินที่ติดบนผ้าไตร จบแล้ว
– ประธานวางผ้าพระกฐินไว้บนพานแว่นฟ้าหน้าพระสงฆ์รูปที่ ๒ ยกทั้งพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ ๒ แล้ว ยกพานเทียนพระปาฏิโมกข์ ประเคนพระสงฆ์รูปที่ ๒ แล้วเดินกลับไปนั่ง ณ เก้าอี้ที่จัดไว้
– พระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกนกรรม และลงไปครองผ้า เสร็จแล้วขึ้นมานั่ง ณ อาสนะสงฆ์ (ในช่วงที่ออกไปครองผ้า ดนตรีบรรเลงเพลงสาธุการ เมื่อพระเถระครองผ้าเสร็จแล้วจะกลับเข้ามานั่งอาสน์สงฆ์ที่เดิม ให้ดนตรีหยุดบรรเลงเพลงทันที แม้จะยังไม่จบเพลง)
– ประธานพิธีเข้าไปถวายบริวารกฐินแด่พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาส เสร็จแล้วกลับไปนั่ง ณ เก้าอี้ที่จัดไว้
– ผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทุกรูป
– พิธีกรประกาศยอดเงินถวายพระสงฆ์และปัจจัยบำรุงพระอาราม
– ประธานพิธีถวายใบปวารณาแด่เจ้าอาวาสวัดหว่านบุญ
– พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานสงฆ์ถวายอดิเรก (ขณะที่พระสงฆ์ถวายอดิเรกให้ลดมือลง) ไม่ต้องประนมมือ ต่อเมื่อพระสงฆ์รูปที่ ๒ รับว่า ภะวะตุสัพ พะมังคะลัง จึงประนมมือ
– ประธานพิธีกรวดน้ำ
– รับพร
– ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหว่านบุญ
– ประธานกราบพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์

                                                                          เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ
– พิธีสมโภชฯ แต่งกายชุดสุภาพ /ชุดผ้าไทย
– พิธีถวายผ้าพระกฐินฯ
๑. ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว
๒. ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ/ชุดผ้าไทย

กำหนดการ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (90.1 KiB, 87 downloads)