การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

———————————-

ตามที่ได้มีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ผลการลงมติการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใหม่ ตามข้อ ๑๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงกำหนดรายละเอียด การดำเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
– ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ ๑

เอกสารแนบลำดับที่ 1 (245.0 KiB, 209 downloads)

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว
– ตามเอกสารแนบลำดับที่ ๒

เอกสารแนบลำดับที่ 2 (245.0 KiB, 192 downloads)

๓. กรอบการเสนอผลงาน นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
– ตามเอกสารที่แนบลำดับที่ ๓

เอกสารแนบลำดับที่ 3 (245.0 KiB, 141 downloads)

๔. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สามารถขอรับใบสมัครเข้ารับการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ใบเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และประวัติผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ที่ ห้องสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือดาวน์โหลดที่ www.rmutt.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์) โทรศัพท์ ๐๘๐-๐๔๓๕๑๗๘

NameSizeHits
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี.pdf151.3 KiB327
ประวัติผู้สมควรดำแหน่งอธิการบดี คสอ.๐๐๓.docx108.5 KiB237
ประวัติผู้สมควรดำแหน่งอธิการบดี คสอ.๐๐๓.pdf288.3 KiB110
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา คสอ.๐๐๒.docx46.0 KiB218
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา คสอ.๐๐๒.pdf239.4 KiB115
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เสนอชื่อ คสอ.๐๐๑.docx36.4 KiB222
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เสนอชื่อ คสอ.๐๐๑.pdf250.1 KiB93