การประชุมวิชาการระดับชาติ Conference in Number Theory and Analysis 2019 (CNA 2019)

การประชุมวิชาการระดับชาติ Conference in Number Theory and Analysis 2019 (CNA 2019)

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Conference in Number Theory and Analysis 2019 (CNA 2019) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ 025494176
โทรสาร 025494119
Website: www.sci.rmutt.ac.th
Fanpage คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : http://www.facebook.com/SCIandTECH.RMUTT