ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและขั้นตอนการดําเนินการ และได้ กําหนดให้ผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี นําเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและ แถลงแนวทางการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและเปิด โอกาสให้ประชาคมรับฟัง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณากลั่นกรองโดยการสัมภาษณ์ผู้สมัครและผู้รับการ เสนอชื่อท่านละ 20 นาที ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Executive A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางชื่อจังชั่น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่ง อธิการบดี เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี จํานวน 2 ราย เรียงลําดับตามตัวอักษร ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถรพี ชัยมงคล

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด

ให้ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ตามรายชื่อข้างต้นนําเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบายและแถลงแนวทางการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่านละไม่เกิน 30 นาที ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

(พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล)
ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี