โครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การจับคู่วิจัย โครงการ “ปั้นดาว”

โครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ
เรื่อง การจับคู่วิจัย โครงการ “ปั้นดาว”

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (ตึก DD Mall) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

———————————————————————————-

โครงการ “ปั้นดาว” ถือเป็นมิติใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่ของการทำงานวิจัย ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยศักยภาพสูง และสอดคล้องกับความต้องการทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ได้ในระยะสั้น ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้นถึง 4 ชั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงสุด ประกอบด้วย

1. รอบ Proposing Round: ศูนย์ความเป็นเลิศคัดเลือกผลงานวิจัยของศูนย์ที่มีความโดดเด่น และมีศักยภาพสำหรับจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น จำนวน 60 โครงการ
2. รอบคัดเลือก (Selection Round): ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะทำงานด้านวิชาการพิจารณาโครงการวิจัยระยะสั้น ซึ่งแต่งตั้งโดยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีศักภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน 27 โครงการ
3. รอบจับคู่วิจัย (Pitching and Matching Round) : คณะที่ปรึกษา (Coach) คัดเลือกโครงการศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ต่อในเชิงพานิชย์ได้ โดยการจับคู่ทำงานวิจัยร่วมกัน
4. รอบตัดสิน (Final Round) : ที่ปรึกษาและนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจับคู่ ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อนำเสนอให้คณะทำงานฯ พิจารณาตัดสินคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพสูงสุด ไม่เกิน 12 โครงการ เพื่อให้การสนับสนุนภายใต้โครงการ “ปั้นดาว”ต่อไป

โครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทุนวิจัยและระบบการ coaching เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าและบริการ ในกรอบระยะเวลา 1 ปี เกิดมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

ศูนย์ความเป็นเลิศมุ่งเน้นการปูรากฐานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การวิจัยและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและเปลี่ยนผ่านสู่การวิจัยและพัฒนา ที่มุ่งสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพอย่างในปัจจุบัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ด้าน คือ

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคลังความรู้ของประเทศ

NameSizeHits
โครงการวิจัยที่ผ่านเข้ารอบ Pitching and matching จำนวน 27 โครงการ 53.8 KiB336
โครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การจับคู่วิจัย โครงการ “ปั้นดาว”46.7 KiB178

โครงการวิจัยที่ผ่านเข้ารอบ Pitching and matching จำนวน 27 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ทุ่นลอยประดับเซนเซอร์วัดคุณภาพน้ำเพื่อทำฟาร์มสัตว์น้ำเกษตรอัจฉริยะ รศ.ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาเพื่อรักษาอาการผิดปรกติทางผิวหนัง รศ.ดร.เนติ วระนุช
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเถาเอ็นอ่อนสำหรับใช้ทาภายนอก เพื่อลดอาการปวดเมื่อย ข้อเสื่อมและบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและผลิตภัณฑ์จากต้นคนทีดำ เพื่อรักษาอาการอักเสบและบาดแผลที่ผิวหนัง รศ.ดร.ชุติมา คูปากาญจน์
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกด้านเชิงพาณิชย์ จากขยะเหลือทิ้งทางเกษตรในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์
5 นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างชนิดใหม่รีไซเคิลจากของเสียอโลหะที่เกิดจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออาคารและอุตสาหกรรรมก่อสร้าง ผศ.ดร.สุพพัต ควรพงษากุล
6 ชีวภัณฑ์กำจัดขยะพลาสติก รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง
7 เม็ดฟู่ชีวภาพสำหรับสลายคราบน้ำมัน ดร.ณัฐพงศ์ ตันติวิวัฒนพันธ์
8 เอนไซม์ล้างผักลดสารพิษ ศ.ดร.อลิสา วังใน
9 การพัฒนาชุดทดสอบยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง
10 “Cello-gum” การสกัดและการดัดแปรแบคทีเรียเซลลูโลสจากเศษวุ้นมะพร้าวสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์: from Biotechnology to Bio Economy รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ
11 การพัฒนาฟิล์มยางธรรมชาติทนรังสียูวีและความร้อนแบบลอกออกได้เพื่อประยุกต์ใช้ในงานเคลือบผิววัสดุ รศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์
12 การพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็วสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
13 วัสดุเคลือบผิวนาโนเซลลูโลสจากกัญชงสำหรับรักษาคุณภาพและยืดอายุการใช้งานพืชหลังการเก็บเกี่ยว รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์
14 นวัตกรรมไฮโดรเจลควบคุมระดับความชุ่มชื้นของดิน ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย
15 มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลือง รศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์
16 การพัฒนานวัตกรรมการล้างผลิตผลทางการเกษตรเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยเทคโนโลยีออกซิเดชันสำหรับอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย ผศ.ดร.กานดา หวังชัย
17 หุ่นยนต์ช่วยฝึกการเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาต รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ
18 แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อการรักษาดูแลอย่างส่วนตัวผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานอย่างส่วนตัวและแม่นยำบนพื้นฐานของแบบจำลองด้านคณิตศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
19 การสร้างเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟินออกไซด์ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม รศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์
20 เครื่องมือพลาสมาเย็นอากาศแบบพกพา สำหรับการบำบัดแผลติดเชื้อ รศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
21 การลอกผิวขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมาและลำไอออน ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ
22 การผลิตหัวเชื้ออาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อสร้าง SME ระดับชุมชน รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
23 Mircrocheck array for pathogenic bacteria in food production environment contamination ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์
24 เครื่องมือวัดฮีโมโกลบินเอวันซีในเลือดแบบพกพาโดยอาศัยเทคโนโลยีทรานสดิวเซอร์เชิงแสดงและระบบสเปกโตรสโคปีแบบหลายช่องรับสัญญาณ ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ
25 ประสิทธิภาพของเวลแคบขมิ้นสำหรับบรรเทาภาวะพังผืดรอบท่อน้ำดี ไขมันเกาะตับ และโรคมะเร็งท่อน้ำดี ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ
26 ชุดทดสอบฟอร์มาลีประสิทธิภาพสูงเพื่ออาหารปลอดภัย รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
27 กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดพิเศษที่กระตุ้นการสร้างเนื้อฟันและกระดูก รศ.ทพญ.ดร.อุรีพร เล็กกัต