ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเพื่อให้การสรรหาเป็นไปได้โดยชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้คัดเลือกผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์ ขอบใจ
2.อาจารย์สิริภัทร ชมัฒพงษ์

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม BALLROOM ชั้น 7 อาคาร ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น (DD MALL) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (716.8 KiB, 95 downloads)