ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

—————————————————–

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กําหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย โดยประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการฯ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 นั้น
คณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้ดําเนินการพิจารณา ตรวจสอบ คุณสมบัติ จึงสรุปรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อตามประกาศของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีราย ชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อดําเนินการตามกระบวนการสรรหา ต่อไปตามรายชื่อเรียงตามลําดับตัวอักษร ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรเชษฐ์ ขอบใจ
2. อาจารย์สิริภัทร ชมัฒพงษ์

ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจัดส่งเอกสารซึ่งจะต้องนําเสนอ กรอบแนวคิด(Conceptual-Strategy Framework) วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วิธีการ ที่จะนําพาวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย ไปสู่การบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมนําสู่คุณค่าอย่างยั่งยืน ในวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2561 – 2564 จํานวน 40 ชุด (ขนาด A4 ไม่เกิน 20 แผ่นต่อ1ชุด) พร้อมไฟล์Power Point ที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯและยื่นเอกสาร ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 9.30-13.00น. ณ ห้อง ประชุมสะบันงา ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต เพื่อดําเนินการตามลําดับดังนี้
71. เวลา

1. เวลา 13.00 น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
จับสลากลําดับการนําเสนอ โดยลําดับการจับฉลากเรียงตามลําดับตัวอักษรของรายชื่อ

2. ตั้งแต่เวลา 13.10 น. ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
นําเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual-Strategy Framework) ฯลฯ ดังกล่าวข้างต้น คนละไม่เกิน 15 นาที ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ

รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ (572.1 KiB, 93 downloads)