โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่า