ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ฉบับที่ 2

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ฉบับที่ 2

—————————————————————–

สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติ ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ไม่ได้ระบุการคัดค้านผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อไว้และเพื่อให้การ ดําเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเพิ่มเติมการคัดค้านโดยหากผู้ใดประสงค์ จะคัดค้านรายชื่อผู้สมัคร และผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการสรรหาฯเป็นหนังสือโดยแจ้ง ชื่อผู้ที่ตนประสงค์จะคัดค้านพร้อมเหตุแห่งการคัดค้าน และแสดงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบได้ตั้งแต่ วันที่ 8-13 สิงหาคม 2562 ในวัน และเวลาราชการ ได้ที่หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการวิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย ชั้น 4 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
โทร. 02-592-1999 ต่อ 1208

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ฉบับที่ 2 (305.2 KiB, 129 downloads)